IPTV 江苏移动新 v6[转 tvzb-rad]

tiao · 2024年05月12日 · 最后由 fujing 回复于 2024年05月26日 · 1278 次阅读

CCTV1,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv1_CR CCTV2,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb1a]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv2_CR CCTV3,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv3_CR CCTV4,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv4_CR CCTV5,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb20]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv5_CR CCTV5,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb21]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv5_CR CCTV5+,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv05plus_CR CCTV13,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_cctv13_CR 江苏卫视,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb18]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_jiangsustv_CR 湖南卫视,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb21]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_hunanstv_CR 浙江卫视,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb21]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_zhejiangstv_CR

1 楼 已删除

感谢大佬分享

有没有全的

补齐几个 东方,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb22]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_dongfangstv_CR 北京,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb12]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/H265_8000k_1080P_beijingstv_CR CCTV16,rtsp://[2409:8087:2001:20:2800:0:df6e:eb1a]:554/ott.mobaibox.com/000000400000001/HD_8000k_1080P_cctv16_CR

能发个全套吗,大佬

需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请 注册新账号